aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

80+ Arane Watak Wong Basa Jawa

Watak atau karakter merupakan sifat batin yang berpengaruh terhadap perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia.

Dalam bahasa Jawa terdapat pengistilahan untuk karakter.

Pada artikel kali ini kita akan membahasnya.

Mari kita mulai...

1. Adigang : ngandel-endelake kakuwatanne

2. Adigung : ngandelendelake kaluhurane

3. Adiguna : ngendel-endelake kapinterane

4. Ambekdarma : seneng tetulung, welasan

5. Ambekpati : ora wedi pati

6. Ambeksiya : seneng nganiaya

7. Ambeksura : kendel banget

8. Ambekwani : kendel banget

9.  Alim : pinter tur anteng

10. Anteng : meneng ora akeh gunem

11. Andhap asor : ora gumedhe, ora umuk

12. Bandel : ora cingeng, ora gembeng

13. Beres: ora duwe niyat ala utawa goroh

14. Bencirih : gampang kena ing lelara

15. Berbudi : seneng weweh, loma

16. Blater : pinter sesrawungan

17. Mblubud : nekat ora duwe isin

18. Brangasan : gampang nepsu

19. Mbrekunung : nggugu karepe dhewe

20.Cendhala : ala kelakuanne

21. Centhil : emoh weweh/ medhit

22. Climut : dhemen nyenyolong

23. Clingus : isinan, ora kendel sesrawungan

24. Cluthak : seneng mangan apa-apa

25. Cubluk : bodho

26. Cugetan : mutungan, ora sabar

27. Culika : dhemen ngapusi

28. Ndableg : ora ngrewes ing pitutur

29. Dahwen : seneng nacad

30. Daksiya : seneng mara tangan

31. Delap : seneng nganiaya

32. Ndhendheng : Angel dituturi

33. Drengki : meri marang kabegjane liyan

34. Ndhugal : kurang ajar

35. Gathekan : Gampang ngerti, lantip

36. Gembeng : Gampang nangisan

37. Geleman : Manutan, gampang gelem

38. Gemi : Pinter ngirit, nganggone

39. Getapan : Gampang kagel

40.nggragas : Seneng memangan sing kurang patut

41.Jail : Seneng gawe piala / usil

42. Jirih : Ora kendel / weden

43. Julig : Pinter nindakake bab ala

44. Kemproh : Ora resikan

45. Kendel : Duwe kewanen

46. Kesed : Ora oyan gawe

47. Kethul : Ora gampang ngerti

48. Loma : Seneng weweh

49. Lonjo : Guneme sak wiyah-wiyah

50. Lugu : Kaya apa anane

51. Melikan : Gampang tuwuh rasa kepingin nduweni

52. Mentahn : Ora duwe rasa welas

53. Meren : Gampang meri

54. Mopo : Ora gelem nglakoni

55. Murka : Kumudu-kudu tanpa akeh dhewe

56. Muthakil : Sugih akal kanggounthunge dhewe

57. Ngebreh : Mbuwang dhuwit, boros

58. Panasten : Seneng manasi liyane marga meri

59. Parawadulan : Seneng wadul

60. Prasaja : Beres

61. Sabar : Ora gampang nesu, sareh anggone

62. Saen : Ora isinan

63. Satiti : Sarwa ngati-ati

64. Slingkuh : Ora beres

65. Srakah : Kumudu-kudu oleh akeh dhewe

66. Srei : Kumudu-kudu njaluk menang

67. Sumanak : Rumaket ing pamitran

68. Semelangan : Gampang sumelang

69. Sumungah : Seneng umuk

70. Taberi : Sregep serta tlaten

71. Takad : Kuwat nahan lara

72. Tambeng : Manut karepe dhewe

73. Tegelan : Ora duwe rasa rikuh, mentalan

74. Temen : Or dhemen goroh

75. Tumbak : Seneng wadul cucukan

76. Ugal-ugalan : Kurangajar

77. Ugungan : Dituruti sapanjalukane

78. Umpakan : Seneng dialem

79. Wangkal : Ora nurutan

80. Wasis : pinter

81. Wekel : sregep serta tumemen


Semoga bermanfaat!

Related Posts

Related Posts

Posting Komentar