aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

400+ Contoh Tembung Saroja Bahasa Jawa Paling Lengkap

Kekayaan Bahasa Jawa memang sudah bukan rahasia lagi.

Bahasa Jawa menjadi bahasa yang paling banyak dituturkan oleh masyarakat Indonesia setelah bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Jenis tembung dalam Bahasa Jawa sangat banyak, misalnya saja: tembung pituduhtembung kriya dan tembung yogyaswara.

Pada artikel kali ini kita akan membahas tentang tembung saroja.

Tembung Saroja, Tembung Saroja Bahasa Jawa, Contoh Tembung Saroja Bahasa Jawa

Daftar isi


Apa itu tembung saroja?


Tembung saroja yaiku tembung kang rinakit saka 2 tembung kang meh padha artine lan bisa ngasilake makna sing luwih teges.

Arti tembung saroja adalah kata yang tersusun dari 2 kata yang hampir sama artinya dan bisa menghasilkan makna yang lebih tegas.

Berikut adalah contoh tembung saroja:
 1. Abang mbranang
 2. Adas pilawaras
 3. Adhem ayem
 4. Adhep arep
 5. Adi luhung
 6. Ajur jejer
 7. Ajur mumur
 8. Ajur-ajer
 9. Akal budi
 10. Akil balik
 11. Alim ulama
 12. Alma manungsa
 13. Amis bacin
 14. Amrik angambar
 15. Amrik minging
 16. Andhap asor
 17. Angkara murka
 18. Angkat junjung
 19. Anteng jatmika
 20. Anti pati
 21. Apus krama
 22. Arum ngambar
 23. Arum wangi
 24. Asih tresna
 25. Atut runtut
 26. Ayem tentrem
 27. Babak belur
 28. Babak bundhas
 29. Bagas waras
 30. Bakul sambewara
 31. Bakul sinambiwara
 32. Bala kuswa
 33. Balung sumsum
 34. Bandha bandhu
 35. Bandha beya
 36. Bandha donya
 37. Bang matwinga-winga
 38. Bapa biyung
 39. Bapa pekewuh
 40. Bapak ibu
 41. Bau suku
 42. Baya pekewuh
 43. Bayu bajra
 44. Begja mulya
 45. Beres kures
 46. Bibit kawit
 47. Blaka suta
 48. Bobot timbang
 49. Bodho bento
 50. Bojana andrawina
 51. Bot repot
 52. Brambang bawang
 53. Breh wah
 54. Brengga rowa
 55. Budi pakerti
 56. Bujana andrawina
 57. Buka sakawit
 58. Bunder seser
 59. Cacah curah
 60. Campur aduk
 61. Campur bawur
 62. Candhak cekel
 63. Candhak kulak
 64. Candik kala
 65. Cecel cowel
 66. Cekak aos
 67. Cikal bakal
 68. Cilik menthik
 69. Ciri wanci
 70. Colong jupuk
 71. Crah bubrah
 72. Cukeng adreng
 73. Cundhuk menthol
 74. Dalan padhang
 75. Dana driyah
 76. Dana weweh
 77. Darma bekti
 78. Dhawuh pangandika
 79. Dhawuh timbalan
 80. Dhedel dhuwel
 81. Dhedhep tidhem
 82. Dhodhok seleh
 83. Dlemok cung
 84. Dlingo bengle
 85. Donga puji
 86. Dora cara
 87. Duga kira
 88. Duga prayoga
 89. Duka cipta
 90. Edi peni
 91. Eko kapti
 92. Eko padha
 93. Ela elu
 94. Enak enuk
 95. Endah peni
 96. Entek brentek
 97. Entek enting
 98. Entek ting
 99. Esuk sore
 100. Ewu aya
 101. Ewuh aya
 102. Ewuh pakewuh
 103. Eyang eyung
 104. Gada gitik
 105. Gagah prakosa
 106. Galap gangsul
 107. Gancang pincang
 108. Gandheng ceneng
 109. Gandheng cewek
 110. Gandhes luwes
 111. Ganggu damel
 112. Ganggu gawe
 113. Gemah ripah
 114. Gemi setiti
 115. Gendeng ceweng
 116. Gendhak sikara
 117. Gendhes luwes
 118. Gendhon rukon
 119. Gepok senggol
 120. Geter pater
 121. Gethok tular
 122. Gilir gumanti
 123. Girang gumuyu
 124. Giris miris
 125. Glogok sok
 126. Godha rencana
 127. Gugur gunung
 128. Gula kopi
 129. Gulung koming
 130. guna sarana
 131. Guyup rukun
 132. Icik iwir
 133. Iguh pertikel
 134. Imbal pangandika
 135. Imbal wacana
 136. Imbuh wuwuh
 137. Jabang bayi
 138. Jala sutra
 139. Jalma manungsa
 140. Jalu estri
 141. Jangka sedya
 142. Japa mantra
 143. Jarwa dhosok
 144. Jebat kasturi
 145. Jejel riyel
 146. Jiwa raga
 147. Jugul mudha
 148. Jungkir walik
 149. Kabur kanginan
 150. Kadang kadeyan
 151. Kadang konang
 152. Kadhang kala
 153. Kajen keringan
 154. Kaku kengkeng
 155. Kapok kawus
 156. Karang kitri
 157. Kasep lalu
 158. Kebat kliwat
 159. Kebo danu
 160. Kedhuk rauk
 161. Kembang setaman
 162. Kengkeng bangkeng
 163. Kepalu kepenthung
 164. Kepalu ketutu
 165. Kerta raharja
 166. Kesampar kesandhung
 167. Klasa bantal
 168. Klembak menyan
 169. Klobot mbako
 170. Kocap kacarita
 171. Kokot bisu
 172. Kongas ngambar
 173. Kukuh bakuh
 174. Kuru aking
 175. Labuh labet
 176. Labuh pati
 177. Lagak lageyan
 178. Lagak lagu
 179. Lahit batin
 180. Lalu lunges
 181. Lanang wadong
 182. Lara brangta
 183. Lara lapa
 184. Lara uyang
 185. Lebda utama
 186. Lega lila
 187. Legi angleg
 188. Lila legawa
 189. Lir pendah
 190. Loh jinawi
 191. Malang kadhak
 192. Malang megung
 193. Mandheg mangu
 194. Maneka warna
 195. Mara seba
 196. Minangsraya
 197. Mitra darma
 198. Mlayu gendering
 199. Mobah mosik
 200. Mubeng minger
 201. Mudha dama
 202. Mudha pinging
 203. Mudha punggung
 204. Mudha taruna
 205. Mukti wibawa
 206. Mula buka
 207. Mulang muruk
 208. Murba wasesa
 209. Murub mubyar
 210. Nanggung laras
 211. Nangis ngguguk
 212. Nenes kenes
 213. Ngalap berkah
 214. Ngalap nyaur
 215. Ngalor ngidul
 216. Ngamat gawe
 217. Ngaru biru
 218. Ngelu mules
 219. Ngempit ngindhit
 220. Ngeres linu
 221. Nila widuri
 222. Nistha dama
 223. Nistha papa
 224. Njarah rayah
 225. Njungkir walik
 226. Nungsang jempalik
 227. Nunjang palang
 228. Nurun sungging
 229. Nyala wedi
 230. Nyampar nyandung
 231. Obah mosik
 232. Obah owah
 233. Obak osik
 234. Olah pikir
 235. Olah salira
 236. Oleh gawe
 237. Owah gingsir
 238. Pacak baris
 239. Padhang jingglang
 240. Pait getir
 241. Pajang punjung
 242. Papa cintraka
 243. Papa sangsara
 244. Pasang rakit
 245. Pasir wukir
 246. Pathi sari
 247. Pati geni
 248. Pati rasa
 249. Pati urip
 250. Pawing mitra
 251. Pawong mitra
 252. Perang pupuh
 253. Perang tanding
 254. Piring cangkir
 255. Pokal gawe
 256. Polah tingkah
 257. Pondhong pikul
 258. Pringga baya
 259. Puji pandonga
 260. Puji pangestu
 261. Purba wisesa
 262. Purwa duksina
 263. Puspa cidra
 264. Putih memplak
 265. Rahayu slamet
 266. Rai gedheg
 267. Raja kaya
 268. Raja pati
 269. Raket rukun
 270. Rame dhucung
 271. Rame gemuruh
 272. Rame umyung
 273. Rebut dhucung
 274. Reka daya
 275. Remuk bubuk
 276. Remuk rempu
 277. Rina wengi
 278. Ruda peksa
 279. Rukun santosa
 280. Ruwet reken
 281. Ruwet renteng
 282. Sabar drana
 283. Sabar narima
 284. Sakti mandraguna
 285. Salah kaprah
 286. Salang tunjang
 287. Sambat sebut
 288. Sambung raket
 289. Sanak kadang
 290. Sanak sedulur
 291. Sandi asma
 292. Sapa aruh
 293. Sarat sarana
 294. Sari pathi
 295. Saru siku
 296. Sato kewan
 297. Sayembara pilih
 298. Sayuk rukun
 299. Seger kuwarasan
 300. Seger sumyah
 301. Seger waras
 302. Sekti mandraguna
 303. Seling surup
 304. Sembah bekti
 305. Sembah sujud
 306. Sembah sungkem
 307. Sembarang kalir
 308. Sepi mamring
 309. Setya tuhu
 310. Sibuna sinukarta
 311. Sidhem premanem
 312. Sih kawelasan
 313. Sih palimarma
 314. Sih tresna
 315. Sinuba sinukarta
 316. Sipat kandhel
 317. Sirna ilang
 318. Sisik melik
 319. Sisip sembir
 320. Sok glogok
 321. Solah bawa
 322. Solah tingkah
 323. Sonya ruri
 324. Sotya retna
 325. Sri narendra
 326. Suba kastawa
 327. Suba sita
 328. Suka rena
 329. Sumbang surung
 330. Sumebar warata
 331. Sungsun timbun
 332. Tadhah udan
 333. Tahan banting
 334. Tahan uji
 335. Tahu tempe
 336. Tambal sulam
 337. Tandang grayang
 338. Tandang tanduk
 339. Tandanng grayang
 340. Tanem tuwuh
 341. Tangga teparo
 342. Tanggap warsa
 343. Tapa brata
 344. Tapa kasta
 345. Tapak tilas
 346. Tata cara
 347. Tata krama
 348. Tata rakit
 349. Tata tentrem
 350. Tata trapsila
 351. Tatag tanggon
 352. Tatas titis
 353. Tedheng aling aling
 354. Teguh rahayu
 355. Teguh santosa
 356. Tembe buri
 357. Tepa palupi
 358. Tepa slira
 359. Tepa tuladha
 360. Terang bendherang
 361. Terang temaca
 362. Terang truwaca
 363. Terang wacana
 364. Tikel tekuk
 365. Tindak tanduk
 366. Tingkah laku
 367. Tingkah solah
 368. Tiwa mudha
 369. Tresna asih
 370. Tukar padu
 371. Tumbar jinten
 372. Tumpang suh
 373. Tumpang tindih
 374. Tumpuk undhung
 375. Tutur sembur
 376. Tuwa muda
 377. Uba rampe
 378. Ubeng inger
 379. Uda Negara
 380. Udan tangis
 381. Uluk salam
 382. Umyang gumuruh
 383. Undha usuk
 384. Unggah ungguh
 385. Unjal ambegan
 386. Upa kara
 387. Urun rembug
 388. Utang kapipotang
 389. Utang piutang
 390. Utang selang
 391. Utang silih
 392. Wadya bala
 393. Wandu wandawa
 394. Waras bedigas
 395. Was sumelang
 396. Watak wantu
 397. Wedi asih
 398. Welas asih
 399. Wiring isin
 400. Wor suh
 401. Wulang wuruk
 402. Yayah rena
 403. Yayah sinipi
 404. Yayah wibi
 405. Yayi aji
Semoga bermanfaat!
Related Posts

Related Posts

2 komentar