aaWnxJmZI5JY8FKCUvVg7FjFvZvkz69jLNXN7cby

195+ Contoh Tembung Entar Bahasa Jawa Terlengkap

195+ Contoh Tembung Entar Bahasa Jawa Terlengkap

Tembung entar merupakan tembung yang bukan makna sebenarnya, atau dalam bahasa Indonesia disebut kata kiasan.

Tembung ini bisa digunakan untuk menyindir suatu hal.

Pada artikel kali ini akan dibahas mengenai contoh tembung entar.

Mari kita mulai...

Ciri-ciri Tembung Entar

Sama seperti tembung lain yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu, ciri-ciri tembung entar adalah sebagai berikut:
 1. Biasanya terdiri dari 2 kata
 2. Memiliki 1 objek
 3. Menggunakan kata sifat
 4. Aneh jika diartikan apa adanya
 5. Jarang digunakan pada bacaan anak-anak

Contoh Tembung Entar

Berikut adalah tuladha tembung entar:
 1. Abang kupinge → Nesu
 2. Abang raine → Nandhang isin
 3. Abang-abang lambe → Lamis (ora tenanan)
 4. Abot Sanggane → Rekoso
 5. Adol ayu → Pamer ayu
 6. Adol bagus → Pamer baguse
 7. Adol gawe → Ngatonake penggaweyan
 8. Adol Keringet → Nyambut gawe
 9. Adol Krungon → Golek kabar (warta)
 10. Adol Kwanen → Ngendelake kwanene
 11. Adol sendhe → Adol barang menyang gadhen
 12. Adol umbag → Akeh omongan (ning ora ono nyatane)
 13. Adus getih → Tatune nemen banget
 14. Adus keringet → Nyambut gawe, abot banger
 15. Adus luh → Nangise nemen
 16. Akeh sandhungane → Akeh alangane
 17. Ala jengene → Ora bisa dipercaya
 18. Ala kandhutane → Ala watake
 19. Ala tembunge → Kasar tembunge (omongane)
 20. Alus tembunge → Omongane kepenak dirungokake
 21. Amba jangkahe → Akeh usahane
 22. Ati kethul → Ora bisa ngrasaake
 23. Atine momot → Sabar banget
 24. Atine ana wulune → Atine ala (dengki)
 25. Ati dhondhong → Ala atine
 26. Asor yudane → Kalah
 27. Asor budine → Ala bebudine
 28. Apus krama → Diapusi cara alus
 29. Balang liring → Nglirik mripat
 30. Bau suku → Batur (abdi)
 31. Bau tengen → Wong kang dipercaya
 32. Bening atine → Sumeh
 33. Buang sangkal → Ngilangi apes
 34. Buang tilas → Nutupi tumindak kang ala
 35. Bukak wadi → Ngandhakake wawadine
 36. Cagak lek → Cemilan supaya betah melek
 37. Cagak urip → Kanggo nyukupi kebutuhan urip
 38. Cancut taliwanda → Tandang gawe
 39. Cangkem gatel → Senang ngrasani
 40. Cedhak umure → Gelis mati
 41. Cepak jodhone → Cepet entok jodho
 42. Cepak rejekine → Kepenak entok rejeki
 43. Cilik atine → Wedi (Kuatir)
 44. Cuper jangkahe → Ora bisa luru sarana
 45. Cupet atine → Gampang nesu
 46. Cupet budine → Ora bisa nggayuh kautaman
 47. Cupet nalare → Ora bis mikir werna-werna
 48. Cupet pangandele → Ora percaya
 49. Dadi gawe → Ngerepotke
 50. Dawa tangane → Seneng nyolong cupuk
 51. Dawa-dawa uja → Perkawis sing ora uwis-uiws
 52. Dheder Kautaman → Nandur keapikan
 53. Dhuwur atine → Gumedhe
 54. Dhuwur pangkate → Panguwasa
 55. Empuk rembuge → Guneme enak durungokke
 56. Entek atine → Kuatir banget
 57. Entheng Sanggane → Ora rekoso
 58. Entheng tangane → Seneng tandang gawe
 59. Gadho ati → Nggawe susah ati 
 60. Gantung kepuh → Sandhangne ajeg, ora tau gan
 61. Gantung untu → Selak pingin mangan
 62. Gedhe atine → Ora kuatir
 63. Gedhe endhase → Kemlungkung (sombong)
 64. Gedhe omongane → Umuk ora ono nyatane
 65. Gedhe tekade → Ora gampang nyerah
 66. Gedhekake puluk → Ora ana prihatine
 67. Gegem tangan → Kesed nyambut gawe
 68. Gilig rembuge → Rembugane pasti
 69. Gilig tekade → Ora bakal mundur tekade
 70. Gilud kawruh → Luru ilmu kanthi mempeng
 71. Golek selamet → Ati-ati supaya ora cilaka
 72. Golek urip → Nyambut gawe kanggo nyukupi kebutuhan
 73. Idu geni → Omongan tansah kelakon
 74. Ilang klilipe → Ilang musuhe
 75. Ilat mati → Ora bisa ngrasakake
 76. Jakalara → Rikala enome rekasa
 77. Jembar dhadhane → Sabar banget
 78. Jembar kawruhe → Akeh ilmune
 79. Jembar kubure → Melbu swarga
 80. Jembar polatane → Sumringah
 81. Jembar segarane → Sabar
 82. Jero Kawruhe → Pinter
 83. Kadalu warsa → Wis kliwat
 84. Kakehan tangan → Kakehan sing nyandhak
 85. Kaku atine → Tansah ora sulaya
 86. Kandel kulite → Sakti
 87. Kandel kupinge → Ora ngguku pitutur
 88. Kasar tembunge → Saru omongane
 89. Katon dhadhane → Wadi adu arep
 90. Kegugah atine → Sadar
 91. Kelepetan ala → Katut ala
 92. Kembang lambe → Tansah digunem kebecikane
 93. Kembang urip → Lakune wong urip werno-werno
 94. Kena tinenga-tenga → Kena disambati
 95. Kenceng karepe → Kekarepane kudu keturutan
 96. Kenceng tekade → Ora bakal mundur tekade
 97. Kulak warta → Golek kabar
 98. Kuwat drajat → Cocok dadi pemimpin
 99. Kuwat isin → Mblebes ora isin
 100. Kuwat mangan → Mangane akeh
 101. Lambe tipis → Akeh ngomonge
 102. Landhep dhengkul → Kethul banget
 103. Landhep pikirane → Pinter banger (gampang paham)
 104. Lara ati → Serik atine
 105. Lara ayu → Lara cacar
 106. Lara owah → Edan
 107. Larang pangan → Paceklik
 108. Lobok atine → Sabar
 109. Luhur budine → Becik
 110. Luhur drajate → Dadi wong panguwasa
 111. Lumah tangan → Ora gelem cawe-cawe
 112. Lunyu ilate → Guneme mencla-mencle
 113. Lurus lakune → Jujur
 114. Manis eseme → Esem ngerepake ati
 115. Manis rembuge → Guneme gawe senenge ati
 116. Mara tangan → Senang gawe lara
 117. Masa bodhoa → Pasrah
 118. Mata dhuwitan → Serakah marang dhuwit
 119. Mata loro → Mangro tingal
 120. Matemg kawruhe → Mumpuni
 121. Mateng rembuge → Guneme uwis disarujuki
 122. Mateni pangane → Gawe ilang panguripane
 123. Mati raga → Prihatin; tapa, tirakat
 124. Mati sandhang pangane → Ilang dalane golek panguripane
 125. Medhot dalan → Ora diteruske
 126. Meres keringet → Nyambut gawe mempeng
 127. Meres pikir → Tenanan anggone mikir
 128. Metane lupute → Nggolek salahe
 129. Mogel ilate → Mangan sing sarwa enak
 130. Mogol sinaune → Ora tutug sekolahe
 131. Murang tata → Kurang ajar
 132. Nandhang Sungkawa → Lagi susah
 133. Nandur kabecikan → Gawe kabecikan
 134. Ngabangke kuping → Nggawe nesu
 135. Ngadu wuleding kulit → Adu kekuwatan
 136. Ngangsu kawruh → Golek ilmu
 137. Ngatonake dhadhane → Sesumbar
 138. Ngatonake siyunge → Ngedohake kekuwatane
 139. Ngekep dhengkul → Nganggur (ora nyambut gawe)
 140. Ngemut driji → Ora entok apa-apa
 141. Ngendhaleni hawa napsu → Nyegah kekarepan ala
 142. Ngepuh keringet → Nyambut gawe mempeng
 143. Nyolok mata → Ketara banget
 144. Oleh ati → Ditresnani
 145. Oleh gawe → Kaleksanan
 146. Oleh lara → Kalaran
 147. Oleh wirang → Kisinan
 148. Ora duwe ati → Kuwatir banget
 149. Ora melek → Ora ngerti
 150. Ora ngunduh → Ora entok apa-apa
 151. Padhang dalane → Mlebu swarga
 152. Padhang hawa → Lahir ing donyo
 153. Padhang langite → Seneng
 154. Padhang pikire → Lega seneng  
 155. Padhang ulate → Sumeh 
 156. Pait getire urip → Warna-warna lelakone wong urip
 157. Pait lelakone → Uripe rekasa 
 158. Panas atine → Nesu banget 
 159. Pecah pamóre → Uwis ngancik diwasa 
 160. Pecah pikir → Wiwit bisa golèk srana 
 161. Pedhes rembuge → Guneme gawe serik 
 162. Perih atine → Susah banget 
 163. Peteng atine/pikire → Susah 
 164. Pingget atine → Serik 
 165. Pulih getihe → pak-puk; ora kalah ora menang 
 166. Puput yuswa → Seda (mati) 
 167. Rai gedheg → Ora duwe isin
 168. Rengga praja → Jaga negara
 169. Rengga salira → Dandan
 170. Runtuh atine → Tuwuh welase
 171. Rupak atine → Ora gampang ngapura
 172. Rupak jagade → Ora bisa mrana-mrana
 173. Sabuk gelang → Sawahe akeh banget
 174. Sepi kawruh → Bodho
 175. Sepi pamrih → Ora duwe pamrih
 176. Seret rejekine → Ora gampang golek rejeki
 177. Sesak dhadhane → Mangkel
 178. Sumpeg atine → Susah (sedih)
 179. Tadhah kalamangsa → Dipangan 
 180. Tadhah udan → Lirangan gedhang sing dhuwur dhewe 
 181. Tatu atine → Serik banget 
 182. Tanpa tilas → Entek blas
 183. Tipis lambene → Criwis 
 184. Thukul pikire → Nduwe akal 
 185. Thukul turune → Nduwe anak 
 186. Udan tangis → Akeh sing padha nangisi
 187. Ulat peteng → Katon nesu
 188. Ulat manis → Sumeh
 189. Utang lara → Tau gawe laran wong liya
 190. Utang nyawa → Tau gawe patine wong liya
 191. Utang pati → Tau gawe patine wong liya
 192. Utang wirang → Tau gawe wirange wong liya
 193. Walang ati → Sumelang (kuwatir)
 194. Wani mati → Nekad
 195. Wani silit wedi rai → Ora wani terang-terangan
 196. Weteng kadit → Ora tampikan
 197. Weteng karet → Panganane akeh
 198. Wedi getih → Ora wani
 199. Wedi kangelan → Kesed
Itu tadi 195 lebih contoh tembung entar yang dapat kamu jadikan referensi belajar.
Jika kamu punya contoh yang lain, jangan sungkan untuk berkomentar ya.

Semoga bermanfaat!
Related Posts

Related Posts

Posting Komentar